Show simple item record

dc.contributor.authorLien Poelmans
dc.date.accessioned2023-11-08T11:27:50Z
dc.date.available2023-11-08T11:27:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifierOMG_RefVITO_2021_01.3
dc.identifier.urihttps://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/977480
dc.description.abstractVoor de 50 types van voorzieningen zijn de puntlocaties weergegeven, met uitzondering van het type W08 (toegankelijk groen), die is weergegeven als een rasterkaart op 25x25m² resolutie. Voor ieder van de klassen van voorzieningen (cultuur en sport, zorg, onderwijs, woonondersteunend) en voor ieder van de types van voorzieningen (basis, regionaal, metropolitaan) werd een kaart opgemaakt waarbij de som werd gemaakt van het voorzieningenniveau (berekend door middel van de afstandsvervalfunctie, toegepast op de puntlocaties) van de afzonderlijke voorzieningen die behoren tot die klasse/type. Het overzicht van de voorzieningen die tot een bepaalde klasse/type behoren, is in de tabel in het eindrapport (pag11) weergegeven. Het totale voorzieningenniveau, tot slot, is de geaggregeerde waarde voor het voorzieningenniveau per cel. Het wordt berekend als de som van de deelindicatoren (basisvoorzieningen, regionale voorzieningen, metropolitane voorzieningen), waarbij elke deelindicator hetzelfde gewicht krijgt. Daarnaast werd een versie gemaakt waarbij een dubbel gewicht werd gegeven aan de basisvoorzieningen ten opzichte van de regionale en metropolitane voorzieningen (basis2reg1metr1). Alle kaarten worden origineel opgemaakt op een resolutie van 25x25m² en vervolgens herschaald naar een resolutie van 50x50m² en 100x100m² (1 hectare).
dc.languageNederlands
dc.publisherDepartement Omgeving
dc.relation.ispartofOMG_RefVITO_2021_01
dc.rightsModellicentie voor gratis hergebruik
dc.subjectvoorzieningenniveau
dc.titleVoorzieningenniveau
dc.typeDossier
vlaanderen.identifierOMG_RefVITO_2021_01.3
onderzoek.documenttypeDataset
onderzoek.onderdeeltyperesultaten
dc.contributor.organisationVITO
onderzoek.abstract.translationThe point locations are shown for the 50 types of facilities, with the exception of type W08 (accessible green), which is shown as a raster map at 25x25m² resolution. A map was drawn up for each of the classes of facilities (culture and sport, care, education, housing support) and for each of the types of facilities (basic, regional, metropolitan) in which the sum of the level of facilities (calculated by means of the distance decay function, applied to the point locations) of the individual facilities belonging to that class/type. The overview of the facilities belonging to a certain class/type is shown in the table in the final report (page 11). Finally, the total facilities level is the aggregated value for the facilities level per cell. It is calculated as the sum of the sub-indicators (basic services, regional facilities, metropolitan facilities), where each sub-indicator is given the same weight. In addition, a version was made in which a double weight was given to the basic facilities compared to the regional and metropolitan facilities (basis2reg1metr1). All maps are originally created at a resolution of 25x25m² and then rescaled to a resolution of 50x50m² and 100x100m² (1 hectare).
onderzoek.title.translationlevel of facilities


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record